NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Idogen: Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Idogen: Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Information & teckningssedel

Idogen har uppnått goda forskningsresultat inom hemofili A (blödarsjuka) och erhållit särläkemedelsstatus från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel. Bolaget genomför nu en kapitalisering för att säkerställa långsiktig finansiering av fas I/IIa-studier inom hemofili A samt fas I/IIa-studier av en andra indikation. Kapitaliseringen genomförs i form av en företrädesemission av "units" bestående av aktier och två serier av teckningsoptioner med olika löptid. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna i emissionen.

Immunologisk upptäckt med stor potential

Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen ”tolerogent” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Idén innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.

VD har ordet - Lars Hedbys

”De positiva resultat vi genererat det senaste året har gett oss ökad tilltro till vår teknologi och är grunden till den offensiva utveckling vi nu planerar. Vi tar därför ett långsiktigt grepp om finansieringen genom att kombinera en företrädesemission med två teckningsoptioner. Med denna finansiering räknar vi med att kunna presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier, vilket - om vi är framgångsrika - kan leda till en betydande värdeökning av bolaget och samtidigt ökar möjligheten att lyckas nå marknad med en eller flera produkter. Vi bedömer också att vi vid den tidpunkten bör vara väl positionerade för utlicensiering av en eller båda dessa indikationer. Vi vill med de två teckningsoptionerna skapa en möjlighet för intresserade investerare att vara med på hela denna offensiva resa, samtidigt som vi säkerställer att utspädningen av befintliga ägare minimeras när vi bygger värde i bolaget.”