Primärt mål i den nu slutförda Tesomet-studien var att visa att kombinationen Tesomet neutraliserar den ökade hjärtfrekvens som tidigare noterats då tesofensine getts till patienter. Resultat visar till och med på statistiskt signifikant sänkt hjärtfrekvens under 24 timmar med i genomsnitt 4,3 slag per minut i den aktiva armen jämfört med en genomsnittlig minskning på 0,2 slag för placebo gruppen. Att en minskad hjärtfrekvens kan visas kan tala för möjlighet att använda högre dos av tesofensine alternativt lägre dos metoprolol i framtida studier, då detta inte är huvudmålet med behandlingen. Därutöver noterades en mer påtagligt sänkning av blodtryck i den aktiva armen jämfört med vad som noterades i placebogruppen. Som förväntat visade Tesomet en statistiskt signifikant reduktion av kroppsvikt på 3,5 kg (3,5 procent) jämfört med en ytterst blygsam nedgång för placebogruppen på 0,3 kg (0,3 procent). Viktnedgången är inte lika kraftig som i TIPO-1-studien. Värt att poängtera var att i den gick patienter även gå på diet, vilket givetvis gav positiv effekt på vikt. Vad gäller leverfettvärden är data ännu ytterst preliminär, men det har noterats en minskning i aktiva armen. Här krävs mer detaljer för att förstå Tesomets effekt och om dess möjliga potential inom T2D. För de glykemiska sekundära effektmåtten, så som HbA1c noterades ingen signifikant reduktion. En förklaring kan vara att tidslängden av studien varit för begränsad och att denna typ av effekt kräver längre behandling för att bli tydlig. Vårt samlade intryck är positivt och höjer därför vårt motiverade värde i basscenariot till 60 (50) kronor. Vi har tidigare indikerat på möjlig höjning till 70 kronor, men då hade vi velat se tydligare resultat som ger stöd för effekt på blodsockervärden. Det är möjligt att en mer fullständig analys av studien kommer bidra till att ge en tydligare blid kring detta.