NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
LIDDS

LIDDS

Fundamental View

LIDDS är ett forsknings- och utvecklingsbolag med ett projekt i klinisk fas, Liproca Depot. Den långsiktiga ambitionen är att ta fram ett kontinuerligt produktflöde baserat på bolagets teknologiplattform. LIDDS strategi är att utveckla läkemedel fram till fas III för att därefter licensiera ut projekten till läkemedelsbolag med resurser och kompetens att ta projekten vidare till marknad.

LIDDS grundades av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet samt av life science inkubatorn PULS. LIDDS har sitt huvudsäte i Uppsala och personalstyrkan utgör totalt 5 medarbetare. LIDDS aktie är upptagen till handel på First North sedan 2014.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

LIDDS ambition är att bygga en portfölj av läkemedelsprojekt baserat på bolagets drug delivery teknologi. I dagsläget har bolaget ett projekt i klinisk utveckling, Liproca, samtidigt som formuleringsförsök har genomförts på doxorubicin för behandling av bland annat bröstcancer.

Liproca bygger på frisättning av 2-hydroxflutamide (2-HOF), som är den aktiva metaboliten i den aktiva substansen flutamid. Flutamid har använts i medicinskt bruk i årtionden, i prostatan omvandlas testosteron till strukturellt liknande dihydrotestosteron (DHT), som verkar på prostatacancerceller och främjar proliferation (celldelning). Anti-androgener binder till hormonreceptorer på prostatacancerceller och hämmar därigenom effekterna av DHT för att förhindra celltillväxt och orsaka tumörregression. Fördelar med behandlingen är att det innebär reducerat antal behandlingstillfällen

Drug delivery teknologin baseras på en kalciumsulfatformulering och injiceras lokalt. Kalciumsulfatformuleringen är synbar via ultraljud och egenskaper så att man med enkelhet kan styra administrering av formulering in i prostatakörteln.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

I 2014 års rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivs cancer sin ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Prostatacancer är en stor bidragande faktor i det spelet och var den näst dödligaste cancerformen bland europeiska män och utgjorde 14 procent av alla cancerrelaterade dödsfall 2011. Marknaden för cancerterapier uppgick enligt Evaluate Pharma år 2014 till 78 miljarder dollar och väntas växa med 10 procent årligen. Merparten av försäljning fortsätter att vara koncentrerad till Europa och Nordamerika även om onkologi sannolikt kommer att bli ett prioriterat område för utvecklingsländer vid ökat välstånd.

Antalet diagnostiserade med prostatacancer är i en stigande trend, främst hänfört till förbättrade möjligheter att upptäcka och diagnostisera sjukdomen i ett tidigt stadie och en åldrande befolkning. Möjligheterna att upptäcka prostatacancer i ett tidigare skede har förbättrats med införandet av det omdiskuterade och kritiserade prostataspecifikt antigen-testet (PSA). Det finns ett stort antal etablerade terapier på marknaden, det som talar för terapier likt Liproca är att flertalet står inför patentutgång vilket öppnar upp för generiska behandlingsterapier.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

  • Utvecklar omformuleringar av bevisat effektiva substanser - lägre utvecklingsrisk och låga kostnader
  • Ledande projektet Liproca Depot utvecklas inom prostatacancer - fas IIb startar under 2Q17 - resultat 1H18
  • Aktiv period under 2017-2018 - aktien försiktigt prissatt - med klarhet kring projekten så kan en uppvärdering komma

LIDDS utveckling bygger på omformulering och förbättring av redan bevisat effektiva substanser genom att utnyttja sin patenterade teknologiplattform NanoZolid. Tekniken möjliggör förbättrad leverans av läkemedlet genom fördröjd frisättning och mer precis administrering, speciellt viktigt i cancerbehandling där systemiska tumördödande substanser skapar svåra biverkningar. En annan stor fördel med NanoZolid är att patent kan erhållas på omformuleringar, vilket ger goda möjligheter till höga vinstmarginaler under en längre tid och kan bli en stark potentiell värdedrivare för NanoZolid-plattformen.

Samtliga produkter i pipeline är omformuleringar av generika. Detta ger fördelar i en lägre utvecklingsrisk och låga utvecklingskostnaderna, något som ger bolaget en betydande säkerhetsmarginal fortsättningsvis. Liproca Depot-projektet mot prostatacancer har kommit längst och är redo att starta fas IIb under första halvan av 2017. Två kemoterapiprojekt är även under utveckling vilka vi anser i teorin tyder på en avsevärd förbättring från nuvarande systemisk kemoterapi. Utöver det så kan NanoZolid-plattformen generera mervärde i licensavtal för omformulering av befintliga läkemedel, något som har sett ökat fokus den senaste tiden.

Under våren 2017 så startas en fas IIb dosoptimering-studie med Liproca Depot. Studien beräknas ta cirka 12 månader att genomföra och kommer inkludera 60 patienter i Finland och Kanada. Vi anser att projektet har god chans till att nå fas III med de lovande resultaten i bagaget och då man studerar en redan bevisat effektiv substans. Man kommer studera tidigare obehandlade patienter som fått diagnosen men inte har en aggressiv form av cancern. Dessa går ofta långa tider utan större problem, men risken för utveckling av aggressivare cancer samt den psykiska bördan av att leva med diagnosen ger Liproca Depot en intressant ingångspunkt på marknaden. Vi bedömer att goda effektresultat kan komma att generera partnerintresse i projektet.

Studiestart med Liproca Depot och klinisk prövning med docetaxel kan komma att driva på värdet den närmsta tiden. Vi ser även en chans till licensavtal med NanoZolid-plattformen de kommande åren. Långa ledtider och emissioner har pressat aktien hittills som länge handlats runt 7 kronor. Även om aktiviteten kommer att öka så ser vi en fortsatt försiktig resa på marknaden fram till dess mer klarhet kring utvecklingen av de egna projekten framkommer.

Last updated: 2017-03-27 Source: Redeye