Primärmålvariabel i studien är andel patienter som uppnår komplett respons (sCR) 100 dagar efter behandling. Därtill studeras som sekundära målvariabel progressionsfri överlevnad (PFS) och kvarvarande sjukdom (minimal residual disease). Merparten av de patienter som idag genomgår autolog stamcellstransplantation återfår sjukdomen och målet som Bioinvent vill visa är tiden till återfall fördröjs när BI-505 läggs till. Bolaget uppger att dosering av första patient väntas ske i maj i år. När första data kan komma att kommuniceras till marknaden framgår inte, men vår gissning är att det blir under första halvåret 2017. Bolaget har nyligen slutfört en nyemission och justerat för denna uppgår vårt motiverade värde till 4,5 kronor per aktie.